Všeobecné podmienky a pravidlá pre RAL CARD CLUB

(úprava VPP platná od 1.8.2020)

I. RAL CARD CLUB

RAL CARD CLUB (ďalej len „klub“) je vernostný zákaznícky program prevádzkovaný spoločnosťou RAL (ďalej len ako „spoločnosť“) pre zákazníkov nakupujúcich motorové palivá a ďalšie tovary a služby v sieti servisných staníc RAL na Slovensku. Člen klubu má možnosť na využiť odmeny poskytované len členom klubu v zmysle Všeobecných podmienok a pravidiel RAL CARD CLUBU (ďalej len „VPP“).

II. Klubová karta

Klubová karta slúži na preukázanie členstva v klube. Karta umožňuje využívanie zliav pri maloobchodných nákupoch v sieti čerpacích staníc (ďalej len „ČS“) RAL. Karta je majetkom spoločnosti, zákazník je jej oprávneným držiteľom a užívateľom. Karta nesmie byť v použitá v rozpore s VPP, dobrými mravmi a so zásadami ochrany poctivého obchodného styku.

Za používanie karty plne zodpovedá zákazník. Je povinný́ chrániť ju pred poškodením, stratou alebo odcudzením. Zákazník taktiež znáša prípadné následky za používanie karty spôsobom, ktorý́ je v rozpore s týmito VPP. Platnosť karty nie je časovo obmedzená, spôsoby zániku členstva v klube sú upravené v týchto VPP.

Spoločnosť si vyhradzuje právo v primeranom časovom predstihu vyhlásiť podmienky ukončenia platnosti kariet alebo ich výmeny. Zablokované, nefunkčné, poškodené alebo dlhodobo nepoužívané karty sa nevracajú, zákazník je však povinný́ fyzicky ich znehodnotiť tak, aby ich nebolo možné v budúcnosti použiť.

Spoločnosť považuje kartu za neaktívnu ak zákazníkovi bolo ukončené členstvo. Spoločnosť má ďalej právo kartu zablokovať ak má podozrenie z porušovania pravidiel získavania bodov v rozpore s VPP alebo so zásadami poctivého obchodného styku.

III. Vznik členstva v klube

Účasť v programe klube môže nadobudnúť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Slovenskej republiky. Členstvo v klube vzniká po riadnom vyplnení a zaregistrovaní osobných údajov zákazníka na centrále spoločnosti prostredníctvom prihlášky na letáku spoločnosti. Odovzdaním vyplneného a vlastnoručne podpísaného originálu prihlášky (letáku) zákazník vyjadruje svoj súhlas s platnými VPP klubu, ktoré sú dostupné aj na www.ral-cs.sk.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ systému RAL CARD CLUB spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, mesto (bydlisko), e-mail, číslo mobilného telefónu a dátum vyplnenia prihlášky. Podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosť RAL group s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov poskytnutých zákazníkom, zákazník však zodpovedá za pravdivosť týchto údajov. Osoba, ktorá podpísala prihlášku tiež svojim podpisom potvrdzuje, že dáva súhlas so spracovaním všetkých poskytnutých osobných údajov.

Spoločnosť si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky s nesprávnymi alebo neúplne uvedenými údajmi. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nesprávnym alebo neúplným vyplnením prihlášky.

Po akceptácii prihlášky spoločnosť vydá zákazníkovi kartu a zákazník je oprávnený́ okamžite začať zbierať klubové body za nákupy zrealizované v sieti ČS RAL. Vznikom členstva zákazník nadobúda právo spotrebovať body za shopový tovar.

RAL CARD CLUB je určený výlučne pre fyzické osoby nepodnikateľov (súkromné osoby), nie je určený pre právnické osoby v zmysle § 18 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ani pre fyzické osoby podnikateľov. Prihlášky vystavené na právnické osoby a iné podnikateľské subjekty bez ohľadu na ich právnu formu nebude spoločnosť akceptovať.

IV. Používanie karty a evidencia nákupov

Pri nákupe motorových palív v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom bankovej platobnej karty získava zákazník body, ktoré sa mu pripočítavajú na predloženú kartu. Vzťah medzi množstvom alebo hodnotou v EUR nakúpených bodovaných tovarov a množstvom pripočítaných bodov je daný aktuálnymi pravidlami pre pripočítavanie bodov. Pre pripočítanie bodov na kartu je potrebné predložiť kartu obsluhe ČS vopred, t.j. ešte pred úhradou nákupu. V prípade nepredloženia karty obsluhe ČS pred zaplatením nákupu nárok na pripočítanie bodov za daný nákup zaniká.

Na pokladničnom doklade o realizovanom nákupe je zobrazené aj potvrdenie o pripočítaní bodov. Potvrdenie o pripočítaní bodov si zákazník uschová pre prípad reklamácie. Povolené je pripočítavanie bodov na kartu len v súlade s týmito VPP. Pripočítanie bodov za nákup iného zákazníka sa považuje za závažné porušenie týchto VPP. Reklamácie zistených nezrovnalostí v počte pripočítaných bodov uplatňuje zákazník v centrále spoločnosti.

V. Pravidlá pre pripísanie a použitie bodov

Základné pravidlá sú nasledovné:

a) Za každý liter nakúpených motorových palív sa pripisujú 2 body

b) pri nákupe motorových palív je možné uplatniť si okamžitú zľavu vo výške 1 cent za 1 liter

c) body nie je možné použiť na výmenu alebo na nákup diaľničných známok, cigarety, noviny a iné tlačoviny

d) výhody klubu nie je možné kombinovať s inými zľavami

e) nie je možné uplatniť si zľavu a nechať si pripísať body zároveň

f) karta môže byť použitá iba v súlade s VPP

g) Aktuálny stav bodov je možné si overiť na www.ral-cs.sk

Spoločnosť môže umožniť aj pripísanie špeciálnych akciových bodov. Podmienky pripísania akciových bodov stanoví spoločnosť individuálne pre každú akciu prostredníctvom propagačných letákov a elektronicky na stránke www.ral-cs.sk. Všetky body nazbierané v súlade s VPP sú rovnocenné.

Pri nákupe shopového tovaru je možné získať za body zľavu až vo výške 40% z ceny tovaru. Zostatok ceny tovaru vo výške 60% je zákazník povinný uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom bankovej platobnej karty.

VI. Zvýhodnený nákup motorových palív

Alternatívou k zľave na shopový tvar je možnosť získania zľavy na motorové palivá vo výške 1 cent na 1 liter. Zľavu na palivo za body je možné uplatniť na požiadanie pred uhradením nákupu palív na ČS a iba na celý objem natankovaného paliva, nie na jeho časť.

Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami a nie je možné ju využiť pri platbe palivovými kartami. Pri uplatnení zľavy za body sa za nákup palív body nepripisujú. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu alebo ukončenie možnosti uplatnenia zľavy na palivo za body.

VII. Platnosť bodov

Platnosť bodov je tri roky. Po uplynutí tejto doby strácajú body platnosť a nie je možné ich uplatniť. Body sa automaticky uplatňujú od najstarších. Deaktivácia bodov sa vykonáva vždy k 31.12. toho roka, v ktorom uplynuli tri roky od ich pripočítania na kartu zákazníka.

V prípade, ak na kartu zákazníka neboli pripočítané body za nákup v zmysle týchto VPP po dobu šiestich po sebe idúcich mesiacov, má spoločnosť právo rozhodnúť o prepadnutí dovtedy nazbieraných bodov a o blokovaní karty. Pritom členstvo zákazníka v klube zaniká.

VIII. Strata a nefunkčnosť karty

Stratu alebo nefunkčnosť karty je zákazník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu centrále spoločnosti, ktorá zabezpečí jej bezodkladné blokovanie.

IX. Reklamácie pripočítavania bodov

Reklamácie nepripočítania bodov zákazník uplatňuje písomne v centrále spoločnosti. V prípade zisteného nadmerného pripočítania bodov v dôsledku omylu alebo poruchy technického zariadenia centrála spoločnosti pripraví vysporiadanie takto pridelených bodov. Spoločnosť si vyhradzuje právo zaradiť na blokačnú listinu do vyriešenia zistenej nezrovnalosti kartu, na ktorú bolo v dôsledku omylu alebo poruchy technického zariadenia pripočítané nadmerné množstvo bodov, pričom o tejto skutočnosti bezodkladne informuje zákazníka.

X. Riešenie reklamácií poskytnutia odmeny

Neposkytnutie možnosti zvýhodneného nákupu tovaru, odmietnutie odovzdania shopového tovaru alebo odmietnutie poskytnutia služby v prípade, že tieto sú na danej ČS dostupné reklamuje zákazník v centrále spoločnosti. Reklamáciu kvality prevzatých tovarov alebo služieb uplatňuje zákazník v zmysle Reklamačného poriadku, ktorý je dostupný na ČS.

XI. Ukončenie členstva

Ukončením členstva v klube stráca zákazník právo využívať všetky výhody plynúce z členstva v klube, vrátane prípadnej spotreby zostatku bodov evidovaných na jeho karte a súčasne je stornované vybavovanie už uplatnených nárokov zákazníka na výhody vyplývajúce z členstva v klube.

K ukončeniu členstva v RAL CLUB-e môže dôjsť nasledovnými spôsobmi:

1. ukončením členstva zo strany zákazníka

2. smrťou zákazníka alebo jeho prehlásením za mŕtveho

3. dlhodobou pasivitou zákazníka, tzn. keď spoločnosť na kartu zákazníka neeviduje pripočítanie bodov za nákup v zmysle týchto VPP po dobu 6 mesiacov

4. jednostranným rozhodnutím spoločnosti v prípade zistenia závažného porušovania týchto VPP zo strany zákazníka, pričom za závažné porušovanie sa považuje aj opakované menej závažné porušenie týchto VPP

Spoločnosť informuje zákazníka o ukončení členstva v klube. Spoločnosť je oprávnená v prípade, kedy o opätovné členstvo v klube žiada zákazník, ktorého členstvo bolo v minulosti ukončené, žiadosti o členstvo nevyhovieť. V prípade opätovného vstupu do klubu nevzniká nárok zákazníka na akékoľvek výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva v klube vrátane nespotrebovaných bodov. Členstvo v klube ani výhody s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné a nemôžu byť predmetom dedičského konania.

XII. Porušovanie VPP klubu

Spoločnosť je oprávnená v prípade podozrenia z porušovania VPP, najmä pri podozrení zo získavania bodov v rozpore so VPP, so zásadami poctivého obchodného styku a v rozpore s účelom, na ktorý je karta vydaná, zaradiť kartu na blokačnú listinu a preverovať okolnosti používania karty. V prípade, že takto získané body boli medzičasom prevedené na inú kartu, je spoločnosť oprávnená blokovať aj túto kartu. O dôvode zaradenia karty na blokačnú listinu informuje zákazníka na požiadanie centrála spoločnosti.

XIII. Ukončenie programu RAL CARD CLUB

Program klubu má dlhodobý charakter, spoločnosť si však vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia prideľovania bodov a ukončenia platnosti nespotrebovaných bodov v takom prípade písomne zverejní v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 kalendárny mesiac vopred na všetkých ČS a na web www.ral-cs.sk.

XIV. Platnosť a účinnosť VPP

Tieto nové a aktualizované VPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2020. Týmto dňom stráca platnosť predchádzajúca verzia VPP.

Spoločnosť sa rozhodla program RAL CARD CLUB ukončiť k 31.12.2020. Informácia o ukončení programu bude uvedená na www.ral-cs.sk a ČS RAL. Nevyčerpané body k tomuto dátumu nebude možné uplatniť pri nákupe a body exspirujú. Ukončením programu končí členstvo všetkých zákazníkov RAL CARD CLUB.